1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum.
  2. Bij gebreke aan betaling zijn vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, interesten aan 10% en een schadebeding aan 10% verschuldigd, met een minimum van 50 euro.
  3. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.